اشعار هاشور ۴۶ لیلا طیبی

▪ مجموعه اشعار هاشور ۴۶ لیلا طیبی


(۱)
غریبانه پرسه می‌زنم،
در کوچه‌های شهر... 
هیچ چیز آشنای من نیست؛
جز:
      [غم هزار ساله‌ی تو]!


(۲)
--در باغچه،
--در باغ،
یا جنگل؛
هرجا که پا بگذاری
درخت احساسم،
--پوست می‌ترکاند!


(۳)
نسیم زمزمه‌کنان:
گل‌های رازقی 
بوی تو را دارند!


#لیلا_طیبی (رها)

 

■□●□■
 

▪ مجموعه اشعار هاشور ۴۶ لیلا طیبی


(۱)
غریبانه پرسه می‌زنم،
در کوچه‌های شهر... 
هیچ چیز آشنای من نیست؛
جز:
      [غم هزار ساله‌ی تو]!


(۲)
--در باغچه،
--در باغ،
یا جنگل؛
هرجا که پا بگذاری
درخت احساسم،
--پوست می‌ترکاند!


(۳)
نسیم زمزمه‌کنان:
گل‌های رازقی 
بوی تو را دارند!


#لیلا_طیبی (رها)