اشعار هاشور ۴۰ زانا کوردستانی

▪ اشعار هاشور ۴۰ لیلا طیبی (رها)


(۱)
من،
چه غریبانه،،
میان این همه تنهایی،،،
            --جا مانده‌ام!!!


(۲)
از تو چه پنهان!
خودت به کنار،
  از یادت هم،،
    --شراب می‌ریزد.


(۳)
"دوست داشتنت"
مشغله‌ی من‌ست!
...
خدا نکند ختم شود.


#لیلا_طیبی (رها)
 

 

 

 

▪ اشعار هاشور ۴۰ لیلا طیبی (رها)


(۱)
من،
چه غریبانه،،
میان این همه تنهایی،،،
            --جا مانده‌ام!!!


(۲)
از تو چه پنهان!
خودت به کنار،
  از یادت هم،،
    --شراب می‌ریزد.


(۳)
"دوست داشتنت"
مشغله‌ی من‌ست!
...
خدا نکند ختم شود.


#لیلا_طیبی (رها)

 

 

 

▪ اشعار هاشور ۴۰ لیلا طیبی (رها)


(۱)
من،
چه غریبانه،،
میان این همه تنهایی،،،
            --جا مانده‌ام!!!


(۲)
از تو چه پنهان!
خودت به کنار،
  از یادت هم،،
    --شراب می‌ریزد.


(۳)
"دوست داشتنت"
مشغله‌ی من‌ست!
...
خدا نکند ختم شود.


#لیلا_طیبی (رها)