اشعار هاشور ۳۹ لیلا طیبی

اشعار هاشور ۳۹ لیلا طیبی


(۱)
به خیالم بنشین،
مانند مرغی زیبا!
...
این درخت،
بی پرنده‌ی یادت
کُنده‌ای بیش نیست.


(۲)
طولش نمی‌دهم؛
- بیا،،،
هلاکِ آمدنت،
           --"منم"!


(۳)
کدام فرشته‌ی خدا،
در گوشه‌ای از آسمان،
حزن‌آلود
دلش گرفته ست؟!
...
      باران می‌بارد...


#لیلا_طیبی (رها)

 

 

***

 

 

اشعار هاشور ۳۹ لیلا طیبی


(۱)
به خیالم بنشین،
مانند مرغی زیبا!
...
این درخت،
بی پرنده‌ی یادت
کُنده‌ای بیش نیست.


(۲)
طولش نمی‌دهم؛
- بیا،،،
هلاکِ آمدنت،
           --"منم"!


(۳)
کدام فرشته‌ی خدا،
در گوشه‌ای از آسمان،
حزن‌آلود
دلش گرفته ست؟!
...
      باران می‌بارد...


#لیلا_طیبی (رها)

 

 

■■■
 

اشعار هاشور ۳۹ لیلا طیبی


(۱)
به خیالم بنشین،
مانند مرغی زیبا!
...
این درخت،
بی پرنده‌ی یادت
کُنده‌ای بیش نیست.


(۲)
طولش نمی‌دهم؛
- بیا،،،
هلاکِ آمدنت،
           --"منم"!


(۳)
کدام فرشته‌ی خدا،
در گوشه‌ای از آسمان،
حزن‌آلود
دلش گرفته ست؟!
...
      باران می‌بارد...


#لیلا_طیبی (رها)