هنر نه گفتن

بزرگتررین چالش برای رویارویی با نه گفتن این است که به احساس گناه ، ترس و شرمندگی تان هنگام رد درخواست افراد غلبه کنید.این کار آسان نیست ولی با صرف زمان و تلاش زیاد قادر به انجام این کار هستید. 10 راهکار :

1)صریح و بی پرده صحبت کنید

2)بهانه نیاورید که وقت ندارید

3) کلمه دیگری را جایگزین واژه " نه" کنید.

4) در مقابل هر گونه عذری مقاومت کنید.

5)مسئولیت تصمیم تان را به عهده بگیرید.

6)از درخواست کننده بخواهید که بعدا پیگیری کند.

7)در مورد تواناییتان دروغ نگویید.

8)گزینه دیگری ارائه دهید.

9)شخص دیگری را که صلاحیت بیش تری دارد پیشنهاد کنید.

10)محدودیت تان را توضیح دهید.