گروه بازاریابی و تبلیغات کوشا هنوز فردی را دنبال نمی‌کند