انواع سختی گیر آب

Image for post
Image for post

سختی گیر آب یک دستگاه است که برای حذف سختی آب و رسوبات موجود در آب استفاده می‌شود. در ادامه به برخی از انواع سختی گیر آب اشاره می‌کنیم:
سختی گیر رزینی: سختی گیر رزینی یکی از رایج‌ترین انواع سختی گیر آب است. در این دستگاه، از رزین‌هایی مانند رزین‌های کاتیونیک استفاده می‌شود که با یون‌های کلسیم و منیزیم موجود در آب تبادل یونی ایجاد می‌کنند و سختی آب را کاهش می‌دهند.
سختی گیر نانو: سختی گیر نانو یکی از جدیدترین انواع سختی گیر آب است. در این دستگاه، از نانوذراتی مانند نانوذرات سیلیکا استفاده می‌شود که با یون‌های کلسیم و منیزیم موجود در آب واکنش می‌دهند و سختی آب را کاهش می‌دهند.
سختی گیر مغناطیسی: سختی گیر مغناطیسی یکی از انواع سختی گیر آب است که با استفاده از میدان مغناطیسی، یون‌های کلسیم و منیزیم موجود در آب را جدا کرده و سختی آب را کاهش می‌دهد.
سختی گیر الکترونیکی: سختی گیر الکترونیکی یکی از انواع سختی گیر آب است که با استفاده از فناوری الکترونیکی، یون‌های کلسیم و منیزیم موجود در آب را جدا کرده و سختی آب را کاهش می‌دهد.
سختی گیر فیزیکی: سختی گیر فیزیکی یکی از انواع سختی گیر آب است که با استفاده از فیلتراسیون و تصفیه آب، رسوبات و سختی آب را کاهش می‌دهد.