جست و جوی حیات در زهره

سیاره زهره یکی از سیارات منظومه شمسی یا به عبارتی دیگر دومین سیاره در منظومه شمسی می باشد که ساختار شبیه به سیاره زمین دارد اما کوچک تر از سیاره زمین می باشد. دانشمندان در کاوش های خود در سیاره زهره متوجه وجود گاز فسفین در این سیاره شدند. گاز فسفین گاز سمی و خطرناکی است که توسط یک سری از باکتری های تولید می شود که در مکان های که دارای اکسیژن کمی است، زندگی می کنند. این مسئله باعث شد تا دانشمندان احتمالات زیادی مبنی بر وجود حیات در سیاره زهره داشته باشند زیرا وجود گاز فسفین در سیاره زهره با دو تلسکوپ مختلف در نقاط هاوایی و شیلی تائید شده است. واکنش دانشمندان مختلف نسبت به وجود گاز فسفین در سیاره زهره یک نقطه مشترک دارد و این است که به احتمال قوی ما در منظومه شمسی تنها نیستم و در سیاره زهره هم می تواند زندگی در جریان باشد.
ای مسئله باعث شده است تا بعد از سیاره مریخ کانون توجه اکثر دانشمندان جهان به سمت سیاره زهره جلب شود و کاوشگر هایی زیادی برای کاوشگری و تحقیقات بیشتر عازم سیاره زهره شوند.
وجود حیات در سیارات دیگر به جز زمین چند دهه ای است که ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده و کانون بسیاری از تحقیقات شده است و مطمئنا اثابت حیات فرازمینی یک دستاورد بزرگ برای دانشمندان تلقی می شود.

نویسنده

سید صالح فتوحی