عوارض شهرداری خودرو سواری در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

 

یکی از هزینه‌های جانبی خودرو که تمام خودرو سواران باید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، عوارض شهرداری است که به صورت سالیانه پرداخت می‌شود. با یک بررسی اجمالی می‌توان دریافت که عوارض ماشین یعنی پرداخت مبلغ معین به شهرداری بابت تردد در معابر و جاده‌های شهری و غیر شهری.

Image for post
Image for post

این تعریف نشان می‌دهد که وسایل نقلیه ملزم به پرداخت عوارض تعیین شده به صورت سالیانه هستند در غیر این صورت دچار جریمه‌های مختلف می‌شوند.

 

باید توجه داشته باشید که عوارض شهرداری خودرو به صورت سالیانه دارای تغییرات قیمتی است که در سال ۱۴۰۰ دارای پایه مشخص است. تمام وسایل نقلیه عمومی، موتور سیکلت، خودروهای شخصی و ماشین‌های سنگین باید نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام نمایند.

 

عوارض شهرداری چیست و چرا باید پرداخت شود؟

شهرداری برای تامین برخی از بودجه‌های عمومی خود از طریق تعیین مبالغ مشخص به صورت سالیانه و دریافت آن از عموم مردم اقدام می‌نماید. عوارض شهرداری شامل مالیات‌های شهری است که در زمینه مدیریت جاده و مناطق مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که همه افرادی که دارای وسیله نقلیه هستند و یا به نوعی از خدمات شهری استفاده می‌کنند باید نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام نمایند.

هر ساله میزان پرداخت عوارض شهرداری، طبق مصوبه تعیین شده انجام می‌شود. به عنوان نمونه طبق ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودروهای سواری و ماشین‌های سنگین، معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه است که افراد ملزم به پرداخت آن هستند. در سال‌های اخیر با افزایش فرهنگ سازی در کشور ایران، بسیاری از افراد با پذیرش موضوع پرداخت عوارض شهرداری خودروها نسبت به آن اقدام می‌نمایند. یکی از موضوعات کلیدی برای کسانی که دارای خودروهای سواری هستند، میزان عوارض شهرداری در سال ۱۴۰۰ است.