ثبت تغییر در حق امضاء مجاز شرکت

حق امضاء مجاز شرکت
افراد مجاز به حق امضاء در شرکت ،افرادی هستند که در جلسه ی هیئت مدیره برای این سمت تعیین شده اند و حق امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری را دارند .کارت بازرگانی فوری حق امضاء مجاز شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد.
حق امضاء خود دارای دو بخش است:یک بخش چک،سفته،برات، قراردادها و عقود اسلامی و بخش دیگر اوراق عادی و اداری.اعضای هیئت مدیره می توانند در دو بخش حق امضا را به یک نفر بدهند و یا در هر بخش یک نفر این حق را داشته باشد و حتی این امکان وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو نفر باشد که متفقاَ امضاء کنند.

کلیه ی اعضاء هیئت مدیره باید موافقت خود را برای حق امضا مجاز شرکت اعلام دارند.قابل توجه است که حق امضاء مجاز شرکت هم در صورتجلسه موسس و هم در اوراق شرکت می بایست قید گردد و به امضاء کلیه ی اعضا هیئت مدیره برسد.تمامی این اطلاعات در اساسنامه ی شرکت درج می گردد.
تغییر در حق امضاء مجاز شرکت
پس از ثبت شرکت،هر گونه تغییرات و تصمیماتی نظیر تغییر در حق امضاء،در هر زمانی قابل اعمال است.تغییر حق امضا مجاز شرکت در صورت تصمیم سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت انجام می پذیرد.
چنانچه سهامداران و اعضا شرکت به این نتیجه برسند که حق امضا مجاز تغییر گردد،باید این امر در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه شود و یا در جلسه هیئت مدیره که توسط اعضا تشکیل می شود مطرح گردد.
لذا،بعد از ثبت شرکت،اعضای هیئت مدیره می توانند با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا مجاز شرکت این مسئولیت را به فرد دیگری ار اعضا بسپارند و یا برای تمدید این حق اقدام به تنظیم صورتجلسه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر حق امضاء مجاز شرکت:

_کپی آگهی تاسیس
_کپی روزنامه رسمی
_کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
_کپی آگهی آخرین تغییرات(در صورت وجود تغییر)
مراحل تغییر حق امضا مجاز شرکت:
جهت ثبت تغییر در حق امضا مجاز شرکت،می بایست پس از تنظیم صورتجلسه ،با ورود به سامانه اداره ی ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات خواسته شده و با امضا صورتجلسه تنظیم شده توسط اعضا هیئت مدیره و ارسال آن از طریق پست به اداره،درخواست مورد نظر مورد را جهت بررسی به آن اداره ی محترم اعلام نمود.
بدین ترتیب مراحل تغییر حق امضا مجاز شرکت عبارت است از:
_تنظیم صورتجلسه  در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره ی شرکت
_مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir جهت اعلام درخواست تغییر حق امضا مجاز شرکت
_ ارسال مدارک  شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تاسیس از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

https://danasabt.ir/
_درج بارکد پستی در سیستم
_تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
_انتشار آگهی روزنامه ی رسمی
نکات حائز اهمیت در رابطه با تغییر حق امضاء:
_کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
_در تنظیم صورتجلسه ی ثبت تغییر حق امضا مجاز شرکت،اعطا حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده