2 شعر ترجمه شده

1

می خواهم تو را

تاجی هدیه دهم

آذین شده از همه ی ستارگان آتشین

می خواهم تو را

آوازی هدیه دهم

از آواز بلبلان همه ی زمین

می خواهم تو را از

سکوتِ زمستان

لبخندِ بهار

شفافیتِ تابستان

شعله های پاییز

هدیه دهم

می خواهم تورا

از هر آن چه که نمی توانم و نمی دانم

هدیه دهم

هدیه دهم تو را

از زندگی ام

ازابدیت مان

2

تو گفتی که پرنده ها را دوست داری

اما آن ها را داخل قفس نگه داشتی

تو گفتی که ماهی ها را دوست داری

اما تو آن ها را سرخ کردی

تو گفتی که گل ها را دوست داری

و تو آن ها را چیدی

پس هنگامی که گفتی مرا دوست داری

من شروع کردم به ترسیدن.