شارل بودلر

مست شوید

تمام ماجرا همين است

مدام بايد مست بود

تنها همين

بايد مست بود تا سنگيني رقت‌بار زمان

که تورا مي‌شکند

و شانه‌هايت را خميده مي‌کند را احساس نکني

مادام بايد مست بود

اما مستي از چه ؟

از شراب از شعر يا از پرهيزکاري

آن‌طور که دلتان مي‌خواهد مست باشيد

و اگر گاهي بر پله‌هاي يک قصر

روي چمن‌هاي سبز کنار نهري

يا در تنهايي اندوه‌بار اتاقتان

در حاليکه مستي از سرتان پريده يا کمرنگ شده ، بيدار شديد

بپرسيد از باد از موج از ستاره از پرنده از ساعت

از هرچه که مي‌‌وزد

و هر آنچه در حرکت است

آواز مي‌خواند و سخن مي‌گويد

بپرسيد اکنون زمانِ چيست ؟

و باد ، موج ، ستاره ، پرنده

ساعت جوابتان را مي‌دهند

زمانِ مستي است

براي اينکه برده‌ي شکنجه ديده‌ي زمان نباشيد

مست کنيد

همواره مست باشيد

از شراب از شعر يا از پرهيزکاري

آن‌طور که دل‌تان مي‌خواهد


مترجم : سپيده حشمدار

Image for post
Image for post