آموزش و یادگیری

تفاوت بین مهارت های سخت و مهارت های نرم چیست؟

تفاوت بین مهارت های سخت و مهارت های نرم چیست؟

در اینجا دو تفاوت اصلی بین مهارت های سخت و مهارت های نرم آورده شده است:

چگونه آن ها را به دست می آورید. شما می توانید مهارت های سخت را از طریق تجربه کاری، آموزش، و گواهی نامه به دست آورید. از سوی دیگر، مهارت های نرم را می توان از طریق تجربه زندگی، هم در حین کار و هم در حین کار به دست آورد.

چگونه از آن ها استفاده می کنید: شما مهارت های سخت را مستقیما به کار می گیرید، در حالی که مهارت های نرم به طور غیر مستقیم وارد بازی می شوند و اغلب ممکن است مهارت های سخت شما را تکمیل کنند. برای مثال، شما ممکن است یک بازاریاب ارتباطی یا یک مدیر دفتر با ویژگی های رهبری عالی باشید.