تحمل کن

تحمل کن

همه چیز درست می شود

سختی ها از تو، آدم جدیدی می سازد

آدمی که دیگر برای زمین خوردن، ناله نمیکند، برمیخیزد و اصلا عین خیالش نیست که زمین خورده !

اصلِ دنیا همین است....

تغییر کردن برای کامل تر شدن !

ادامه دادن .... تسلیم نشدن .... تلاش کردن و باز هم تسلیم نشدن ... ادامه دادن .... ادامه دادن ....

هرکاری را بخواهی شروع کنی، اولش سخت است

گاهی زمان برای شروع کاری نرسیده و ما ، با عجله کردن، به خودمان فشار می آوریم و ناگهان میبریم ... از ادامه دادن ... تسلیم شدن زودهنگام

باید آبدیده شویم، قوی شویم ،آماده شویم .... شرایط که جور شود ، فقط میماند تلاش و تحمل و ادامه دادن ما .....

تحمل کن چون تو اراده کرده ای به سرانجام راه برسی

راهی که خویشتن، نظاره گرش هستی

به یکباره و صدباره ، می خواهی انجامش دهی

این خواستن، قدرت تسلیم نشدن و ادامه دادن تو را تضمین می کند .... همین می شود تحمل

به خودت آفرین بگو ! بخاطر این اراده ، پشتکار

خیلیییی ها، اصلا شروع نمی کنند.....

خیلیییی ها اصلا فکر نمی کنند .....

خیلیییی ها می خواهند اما تلاش نمی کنند

فرق بسیاریست بین تو با ..... آن ها!

خدا می بیند، تلاش مداومت را ....

قوی که شدی .... قوی ترت می کند

و خیلیییی ها ، فقط آن لحظه ای را می بینند که تو .... قوی تر شده ای

همان خیلی ها ، رویا می بافند که معجزه شود و جای تو باشند

اما .... حق، همیشه حاکم است

کسی بالاتر می رود که صبر و تحمل بر مصیبت داشته و خدا را فراموش نکرده است

حق یارت باشد رفیق

الهه فاخته

ان شاءالله

یا حق

والحق

منبع : سایت الهه فاخته