باید گاهی دست کشید .... دلنوشته

باید گاهی دست کشید ....
از دویدن، تکرار کردن....
باید گاهی ایستاد نفسی تازه کرد
باید گاهی بخودمان بیاییم و بایستیم و سکوت کنیم و در سکوت خودمان را پیدا کنیم!
این دویدن ها، آدم را از خودش دور می کند

باید گاهی دست کشید
از همین چیزهای تکراری که هر روز , مدام, تکرار می شود و ما را از عمق خویش بیرون می آورد !
مگر می شود بدون سکوت به آرامش رسید ؟
مگر می شود بدون آرامش , خود را یافت ؟ خود را دید ... خود را شناخت !
نه نمی شود ... نمی شود که نمی شود
چاره ای نیست ... بیا باهم شروع کنیم
صدای نفس هایمان را بشماریم
بعد صدای نفس هایمان را بشنویم ... عمیق تر .... عمیق تر .... عمیق تر .... عمییییییییییق .... تر
یا حق
الهه فاخته

منبع : سایت الهه فاخته