شرح پیوند نانو الکترونیک وتغییر لیندِمان (change structure) در نانو ساختار ها

 

شرح پیوند نانو الکترونیک وتغییر لیندِمان (change structure) در نانو ساختار ها

پژوهشگر و نویسنده:  دکتر  (  افشین رشید)

 

Image for post
Image for post

 

نکته: ساختار نانو مواد (جَهش یافته) Mutant nanomaterials  اهمیت مقیاس نانو در تغییر خواص و ویژگیهای مواد در این ابعاد است. خواصی مانند استحکام، انعطاف پذیری، رسانایی الکتریکی، خواص مغناطیسی، رنگ، واکنش پذیری و غیره. شروع تغییر خواص مواد با کوچکسازی آن بیش از هر چیز به نوع ماده و خاصیت مورد نظر بستگی دارد.به عنوان مثال با کوچک شدن ابعاد یک ماده nanoporous ، عموما برخی از خواص مکانیکی مواد مانند استحکام بهبود مییابد.این افزایش استحکام تنها در محدوده چند نانومتر اتفاق نمیافتد و ممکن است استحکام مادهای چند ده و حتی صد نانومتری نیز بسیار بیشتر از ماده تودهای بزرگ مقیاس باشد. از طرفی تغییر برخی خواص همانند رنگ و خواص مغناطیسی ممکن است در ابعاد تنها چند نانو متر رخ دهد.در علوم الکترونیک مبحث نانو حول محور  (حافظه های نانو ؛ نانو چیپ ها و تراشه های سریع نانو و قطعات الکترونیکی نانو) با وزن کمتر و کارایی بیشتر میگردد. نانو تکنولوژی، دانش، مهندسی و فناوری در مقیاس نانو و یا به عبارت دیگر و مطالعه کاربرد اشیاء بسیار ریز و استفاده از آنها در تمام حوزه‌های علوم نظیر شیمی، زیست‌شناسی، الکترونیک ؛ علوم مواد و مهندسی است.تاریخچه نانو تکنولوژی، توسعه مفاهیم و کارهای تجربی انجام گرفته در زمینه نانو تکنولوژی را شرح می ‌دهد. گرچه نانو تکنولوژی یکی از پیشرفت‌های اخیر تحقیقات علمی است اما توسعه مفاهیم بنیادی آن در یک دوره طولانی اتفاق افتاده است.

Image for post
Image for post

 


 


 

ویژگی مهم همه ی نانو ساختارها در این موضوع خلاصه شده که تعداد اتم های (سطح ) در آن ها نسبت به تعداد اتم های (حجم ) بیشتر است. این نسبت با کاهش اندازه ی( نانو ذره) افزایش می یابد. بنابراین اندازه ی نانو ذره ویژگی مهم آن محسوب می شود.اشکال و اندازه های نانو ساختارها بطور طبیعی بر اساس ترکیب و شرایط تشکیل آن ها تعیین می شود. ویژگی های نانو ساختارها نیز به نوبه ی خود اصالت ویژگی های نانو ساختار و زمینه های احتمالی کارکرد آن ها را مشخص می نماید.بازه ی 1 تا 1000nm را به عنوان محدوده ی نانو ساختارها معرفی میشود ،ویژگی مهم نانو ساختار ها کنترل فرآیند های خود سازمان است.بازه ی تغییر فعالیت نانو ساختار به ماهیت و شکل نانو ساختار بستگی دارد. با این حال، اگر انرژی میدان نانو ذره با انرژی پرتودهی الکترو مغناطیسی قابل قیاس باشد و اگر در محدوده ی معین طول موج با رخداد واکنش های شیمیایی در مواد تحت پرتودهی تغییرات چشمگیر ایجاد گردد فعالیت نانو ذره ها تا اندازه ی 100nm چشمگیر خواهد بود.

Image for post
Image for post


 

 

نتیجه گیری :

در علوم الکترونیک مبحث نانو حول محور  (حافظه های نانو ؛ نانو چیپ ها و تراشه های سریع نانو و قطعات الکترونیکی نانو) با وزن کمتر و کارایی بیشتر میگردد. 

پژوهشگر و نویسنده:  دکتر  (  افشین رشید)

 

دکترایِ  تخصصی نانو _ میکرو الکترونیک