ترانزیستور اثر میدانی nMOS یک تقویت کننده فشار-کشش (نقش تقویت کننده با ترانزیستورهای مکمل)

ترانزیستور اثر میدانی nMOS یک تقویت کننده فشار-کشش (نقش تقویت کننده با ترانزیستورهای مکمل)

پژوهشگر و نویسنده:  دکتر  (  افشین رشید)


 

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post


 

نکته : در الکترونیک به عملکرد ترانزیستور اثر میدانی nMOS تقویت کننده فشار-کشش نیز میگویند.در طبقه بندی ترانزیستور های اثر میدانی nMOS به طور کلی هر ترانزیستور های اثر میدانی nMOS در نیم سیکل از ســیگنال ورودی هدایت می کند. در ایــن تقویت کننده باید به طور دقیق تنظیم شــوند.ترانزیستور های اثر میدانی nMOS در مدار الکترونیکی تا ســیگنال خروج کاملا متقارن میباشد.در ترانزیستور های اثر میدانی nMOS تقویت کننده ی با ترانزیستورهای مکمل ، چون هر دو ترانزیستور به صورت کلکتور مشترک عمل می کنند مشخصات یکسانی دارند.مشکل اصلی این مدار در این اســت که مقداری از سیگنال ورودی هنگام تقویت کردن ترانزیستور جریان افت می کند و باعث می شود جریان ورودی در مدار دچار تضعیف ولتاژ گردد. 

Image for post
Image for post

یک ترانزیستور های اثر میدانی nMOS تقویت کننده فشار کششی نوعی از مدار الکترونیکی است. که از یک جفت دستگاه فعال استفاده می کند که به طور متناوب جریان را به یک جریان متصل یا جریان را از آن جذب می کند. این نوع تقویت کننده می تواند هم ظرفیت بار و هم سرعت سوئیچینگ را افزایش دهد.روابط بین شــدت جریــان و ولتاژ (اختــلاف پتانســیل) و تغییــرات آن ها در یک ترانزیســتورnMOs بســتگی به حرارت دارد. به همین جهت رابطه ی بین اختالف پتانســیل و شــدت جریان ورودی را نمی توان با یک رابطه ی ســاده ی ریاضی بیان کرد. به منظور جلوگیری از مواجه شدن بــا روابط پیچیده ی ریاضی ، از یک ســری منحنی اســتفاده می کنند که به منحنی مشخصه های ترانزیستور معروف است .کارخانه های سازنده برای یک ترانزیســتورnMOs ، تعداد زیادی منحنی های مشخصه در اختیار مشتریان قرار می دهند.

Image for post
Image for post

در یک ترانزیســتورnMOs سه منحنی از اهمیت خاصی برخوردار اســت که  به شرح آن ها می پردازیم :

1- منحنی مشخصه ی ورودی

منحنی در مشــخصه ی ورودی ترانزیســتورnMOs ، بیــان کننده ی مقدار جریان ورودی به گیت برحسب ولتاژ است.اگــر ورودی ترانزیســتورnMOs را پایه ( گیت  _ درین) مشابه دیود ترایاک در نظر بگیریم، منحنی مشــخصه ی ورودی ترانزیستور دقیقاً منحنی مشخصه ی (ولت - آمپر) یک دیود می شود.

2_ منحنی مشخصه ی انتقالی ترانزیستور 

در منحنی مشــخصه ی انتقالی ترانزیســتورnMOs ، رابطه بین جریان ورودی و جریان خروجی ترانزیستور برای مقادیر ثابت ولتاژ در پایه (سورس_ درین) را به ما می دهد.


 

3_ منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور

در منحنی مشخصه خروجی ترانزیســتورnMOs ، رابطه بین جریان و ولتاژ خروجی را برای پایه (گیت _ سورس) در جریان ورودی معین خود را (فعال) نشان می دهد.منحنی مشــخصه ی خروجی ترانزیســتورnMOs خود شامل سه ناحیه (قطع ، فعال و اشباع) است.

پژوهشگر و نویسنده:  دکتر  (  افشین رشید)

دکترایِ  تخصصی نانو _ میکرو الکترونیک