نقش بتن در تولید کربن دی اکسید و گاز های گلخانه ای

آیا می دانستید که بتن از خود گاز کربن دی اکسید تولید می کند و بخشی از گاز های گلخانه ای و گرمایش زمین توسط بتن هست؟! منظورم بتن ریزی نیست دقیقا خود بتن! بتن خشک شده.

در نمودار زیر می توانید سهم بتن از تولید کربن دی اکسید را ببینید:

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

پس وقتی بتن از خودش گاز خارج می کند رنگ نمی تواند بر روی سطح بتن دوام بیاورد و طول عمر کوتاهی خواهد داشت مگر اینکه رنگ مخصوص بتن باشد یعنی با امکان تنفس پذیری برای بتن. در اینجا به برسی رنگ جدول بتنی و رنگ های مخصوص دیوار بتنی خواهیم پرداخت.