بهترین زمان برای سمپاشی

بهترین زمان برای سمپاشی

سوسک‌ها در انواع مختلف وجود دارند و زمان سمپاشی بسته به انواع مختلف سوسک متفاوت است. هرچند که در صورت دیدن اولین سوسک باید اقدام به جلوگیری و سمپاشی محل کرد؛ اما بهترین زمان برای سمپاشی سوسک از اردیبهشت تا شهریور می‌باشد؛ چون تقریباً اکثر حشرات در بهار تخم‌گذاری می‌کنند. سوسک‌ها اغلب بیشترین فعالیت خود را در شب و مکان‌های تاریک دارند و بهترین زمان برای سمپاشی صبح و قبل از ظهر است.
سوسک‌ها ناقل بیماری‌هایی مثل، اسهال خونی، مسمومیت غذایی و....هستند؛ اما جای نگرانی نیست سمپاشی ماداکتو با وجود کادری مجرب و حرفه‌ای بهترین روش را برای سمپاشی محل شما ارائه می‌دهد.

نکات مهم سمپاشی سوسک‌ها

برای از بین بردن کامل حشرات ابتدا نیاز به تشخیص نوع حشرات است که کارشناسان حشره شناسی سمپاشی در این مورد شما را یاری می‌دهند. سوسک‌ها همه چیز خوارند و با پیدا نکردن غذا حتی از خمیر دندان، صابون و یا چوب تغذیه می‌کنند. این حشرات موذی بیشتر زیر کابینت‌ها و زیر وسایل آشپزخانه پنهان می‌شوند. سوسک‌ها مقاومت زیادی در برابر سموم دارند و برای از بین بردن آن‌ها نیاز به سم قوی هست؛ پس بهتر است از متخصصین سم شناسی در این‌باره، کمک بخواهید. سمپاشی با بکارگیری علم سم شناسی بهترین متد را برای از بین بردن حشرات به کار می‌برد.

سوسک کابینت (آلمانی)

سوسک آلمانی یا سوسک کابینت به رنـگ قهـوه‌ای روشن تا تیـره و نوزدان آن‌ها به رنگ قهوه‌ای تیـره و مشکی بوده، اغلـب بال دارند؛
اما پرواز نـمـی‌کنـنـد. سـوسـک‌هــای آلـمـانی بـاعـث بـیـماری‌های تنگی نفس، آلرژی و مسـمومـیـت غذایی می‌شوند؛ اما اصلا جای نگرانی نیست سمپاشی با متخصصین در این حوزه با یکبار سمپاشی سوسک‌های آلمانی را از بین می‌برد.

سوسک سیگار

ســوسـک سـیگـار بـه رنـگ قـهـوه‌ای مـایـل بـه قــرمــز و در ابـعـاد کــوچـک هستند. ایـن حـشـرات از کـلیـه‌ی مـواد خـوراکی تـغـذیـه می‌کـنند. بیشتر در انـبـارهـای تـوتـون، تنبـاکـو، غـلـات، آجـیـل و ... ســاکــن هـسـتـنـد امــا در خــود سـیگـار و بـرگ آن یـافـت نمی‌شـوند. درصــورت مــشــاهــده ایـن سوسـک‌ها در اطـراف خـود بـا مـشـاوران سـمـپـاشـی ماداکتو تــمـاس بـگـیـریـد.

سوسک حمام (آمریکایی)

یکی از شایـع‌تریـن مـعـضلـات جـامـعـه‌ی شـهـری سـوسـک حـمـام اســت. ایــن حـشــره بـزرگ‌تــریــن گونـه از سـوسک‌های جــهان بـه شـمـار مــی‌رود. ایـن ســوسـک‌ها بیشتـر در خــارج از مــنــزل بــوده و بــا خـزیدن و پــرواز وارد مـحــل مـی‌شــونـد.سـمــپــاشــی بــا اسـتفـاده از سـم‌هــای بــدون بــو و بـــدون نـیــاز بــه تــرک کــردن مـحـل، مــحــیــط را بــرای شــمــا پـاکــســازی مـی‌کــنـد.

برای سمپاشی سوسک به ماداکتو اطمینان کنید.