طب سنتی در فرهنگ مردم ایران مورد پذیرش است.

مسئول کمیته علمی طرح ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت با بیان اینکه طب سنتی در فرهنگ مردم ایران موردپذیرش است، گفت: بسیاری از آموزه‌های طب سنتی مبتنی بر اصلاح سبک زندگی است که منجر به ارتقای سلامت جامعه می‌شود.

طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی 

راضیه نبی میبدی؛ مسئول کمیته علمی طرح ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت، با اشاره به این نکته که سازمان جهانی بهداشت، ارتقاء سلامت را فرایند قادر‌سازی افراد برای کنترل عوامل مؤثر بر سلامت خود معرفی می‌کند و سلامتی را به عنوان بهزیستی کامل جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی و نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی تعریف می‌کند، اظهار کرد: این امر مستلزم افزایش سطح سواد سلامت مردم و تغییر رفتار سلامت آن‌هاست.
وی با بیان اینکه عوامل متعددی بر سلامت افراد تاثیرگذار است، تصریح کرد: این عوامل شامل ژنتیک، سابقه فامیلی، وضعیت بیولوژیک، باورها و رفتارها و به عبارتی سبک زندگی و نیز عوامل محیطی است.
مسئول کمیته علمی طرح ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت، سبک زندگی سالم را سبب کاهش بروز بیماری‌ها و عوارض ناشی از آن‌ها و روشی جهت ارتقای کیفیت زندگی و سازگاری با استرس و هم‌چنین استراتژی موثری جهت کنترل هزینه مراقبت‌های بهداشتی دانست و تصریح کرد: طب سنتی ایرانی سلامت‌محور بوده و بسیاری از آموزه‌های آن مبتنی بر اصلاح سبک زندگی است و با التفات به ریشه‌دار بودن این آموزه‌ها در فرهنگ و باورهای مردم، مقبول بوده و قابلیت پذیرش خوبی دارد و دسترسی به خدمات آن نیز برای مردم آسان است.
وی با اشاره به اینکه ورود خدمات تایید شده طب ایرانی و آموزه‌های آن در نظام سلامت با هزینه کمتر و قدرت نفوذ فرهنگی، کمک زیادی به ارتقای سلامت جامعه می‌کند؛ تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که استفاده از این آموزه‌ها در کنار آموزه‌های طب رایج و سایر دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی است و در حقیقت مکمل نظام سلامت رایج است.
نبی میبدی با بیان اینکه ایجاد نظام شبکه ارائه خدمات بهداشتی‌درمانی یکی از افتخارات بزرگ نظام سلامت در دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی است؛ گفت: در شرایطی که دسترسی مردم به‌ویژه در مناطق روستایی به پزشک کم بود، بیشترین خدمت توسط بهورزان ارائه می‌شد. اعتماد مردم به بهورزان سبب شد که به آموزش‌ها و راهنمایی‌های آنان به خوبی توجه کنند و همین امر یکی از دلایل موفقیت چشمگیر بهورزان، بهبود قابل توجه شاخص‌های سلامت کشور به‌ویژه در آن مقطع زمانی در نظام سلامت بوده است.