anahita
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و در حال تحقیق درباره روانشناسی در سازمان ها.