سایه برگ‌‌ها

Image for post
Image for post

 

در خواب دیدم؟
از درختان فقط سایه‌ برگ‌ها برایمان می‌ماند
خورشید پیر و چاق دیگر حوصله تابیدن ندارد
سردرد مثل نفس کشیدن برایم ضروری می‌شود
سایه‌ای سایه به سایه‌ام می‌آید
آسفالت‌‌های کسل کننده نرم و آب می‌شوند تا دنیا را در خود حل کنند
زندگی شیفتش تمام شده و نوبت مرگ می‌رسد
اما مرگ پیرتر از آن است که به دادمان برسد
ما می‌مانیم و اندوه.

 

عکس‌ + نوشته 
از
سیدامیرعلی خطیبی

 

براساس وهم و سرابی که در گرمای ظهر گریبانم را گرفت و مرا درست به دنیای آهنگ خورشید چاق پیر ( Fat Old sun ) از پینک فلوید کبیر انداخت.