نقد فیلم شبی که ماه کامل شد

Image for post
Image for post

شبی که ماه کامل شد! این تکرار اما، نه از محتوای فیلم، بلکه از شخصِ کارگردان اثر سر می زند. تنها دانستن یک جمله از روند حرفه ای کارگردان، برای ترجمان تمام کاستی ها و حتی موارد اضافی فیلم برایمان کافی است : » نرگس آبیار، پیش از این نویسنده ی چند رمان بود ! « پیش از اینکه این را بدانی حتی، نام فیلم در مدیوم سینما برایت کمی غریبه جلوه می کند. این اسم بیش از اینکه به سینما متعلق باشد، بیشتر در کتابفروشی ها و شهر کتاب ها به گوش می رسد انگار. هر چند از نگاه نگارنده، نام آن، انتخابی هنرمندانه است و هیچ نشانی از موردی قابل انتقاد از آن نمی توان یافت شاید. بگذریم... نرگس آبیار باز هم برای روایت گویی، سراغ داستانی جذاب رفته است که شاید به خودی خود جذابیت الزم را برای مخاطب داشته باشد و...

برای مطالعه کامل این نقد به مجله سینمایی برداشت بلند مراجعه کنید