مفهوم تغییر در سازمان و اهمیت آن برای مدیران

جهان همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات است. تغییر پیش از پیدایش بشر وجود داشته و همیشه نیز وجود خواهد داشت. چه در غیر این صورت، در هر موقعیت و لحظه از زمان انتقال به زمان و شرایط بعدی ممکن نخواهد بود. بشر همیشه در صدد ایجاد تغییرات مثبت، مهار تغییرات منفی و مبارزه با آثار آن بوده است و سعی نموده است که تغییرات را مدیریت نماید تا از آثار زیان بار آن در امان بماند.

سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز در دنیای پر شتاب امروزی دائما در حال تغییر و تحول هستند و سازمان‌هایی می توانند باقی بمانند که برای بقای خود مزیت رقابتی بوجود آورند. سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا تغییر فرایندی مثبت است یا منفی؟

Image for post
Image for post

نگرش به تغییر در دنیای مدیریت، نگرشی سیستمی و مبتنی بر فرآیند است. فرآیند از جایی آغاز و در جایی پایان می پذیرد. بنابراین می توان گفت که فرآیند مدیریت تغییر، فرآیندی آگاهانه و مبتنی بر رویکردی تعریف شده می‌باشد. در یک نگرش کلی می‌توان گفت فرآیند مدیریت تغییر از هفت مرحله تشکیل می‌شود که عبارتند از:

 1. مرحله تدوین راهبرد و طرح
 2. تغییر مستندات و مدارک در هسته مرکزی سازمان
 3. تشخیص جدول بندی تغییرات
 4. برپایی ساختار و ترکیب بندی
 5. آزمایش در محیط قابل کنترل
 6. گسترش ترکیب بندی تغییر
 7. نمایش پایداری و عملکرد

زیرساخت های این هفت مرحله زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری هستند اما زیرساخت اصلی هر نوع تغییر در سازمان‌ها در حقیقت انسان‌ها هستند. در مواجهه با تغييرات اگر سازمان آمادگی لازم را نداشته باشد که از درون خود، تغییرات را پذیرا باشد و در مقابل آن مقاومت نشان دهد، لاجرم به سمت اضمحلال خواهد رفت. برای مدیریت در تغییر باید دانست که:

 • چرا تغییر ضروری است؟
 • چه کسی می خواهد تغییر رخ دهد؟
 • چه نتایجی مطلوب است؟
 • چگونه تغییر ایجاد می شود؟
 • چه کسانی حمایت و چه کسانی مشارکت می کنند؟
 • ما باید چه کنیم و در چه مسیری حرکت نمانیم؟

باید اذعان نمود که پیچیدگی پدیده تغییر از آن جهت است که فرآیندی دینامیک بوده و از تعامل متقابل عوامل مختلف بوجود می آید و تمامی این عوامل و متغیرهای آن در رابطه علت و معلولی با یکدیگر، ساز و کاری بوجود می آورند که درک و تحلیل آن را مشکل می سازد. از این رو تشخیص جهت مناسب تغییر دشوار می‌شود.

Image for post
Image for post

دلیل اهمیت تغییر

دو دلیل عمده وجود دارد که ضرورت تغییر در سازمان ها را ایجاب می نماید:

 1. نیاز به تغییرات درونی برای تطبیق با رخ دادهای ایجاد شده در خارج از سازمان
 2. علاقه به پیش بینی توسعه در آینده و یافتن راه های تطبیق با آن

به هنگام حادث شدن تغییر، عوامل انسانی در سازمان پاسخ های متفاوتی از خود نشان می دهند. مقاومت افراد در مقابل تغییر یکی از مهمترین مسائل سازمان ها و بنگاه های اقتصادی است زیرا آنها تغییر را نوعی تهدید برای خود می دانند و به سادگی پذیرای تحولات و تغییرات نمی شوند و غلبه بر این مقاومت و هدایت آن، یکی از مشکل‌ترین وظایف مدیران است. به هر حال تغییر هر چه باشد و مقاومت در مقابل آن به هر شدتی که باشد نیاز به مدیریت و راهبری دارد و مدیر باید افراد را توجیه کرده و آگاهی‌های لازم را به آن‌ها بدهد. مقاومت در مقابل تغییرات دو منشاء دارد:

 1. مقاومت‌هایی که منشاء فردی دارند و به ویژگی های شخصیتی افراد مربوط می‌شود که عبارتند از: عادت، امنیت، ترس از ناشناخته ها، عوامل اقتصادی و بی اعتمادی به خود
 2. مقاومت‌هایی که منشاء سازمانی دارند که عبارتند از: مکانیسم‌های ساختاری، احساس تهدید توسط متخصصان، هنجارهای گروه و سرمایه گذاری شغلی.

برای مدیریت تغییر و مقابله با مقاومت کارکنان در برابر تغییر، "رابینز" روش‌هایی را به شرح زیر پیشنهاد نموده است:

 1. ارتباطات، مدیر باید با کارکنان ارتباطی موثر بر قرار نموده و دلایل ایجاد تغییر را برای آنان بیان کند.
 2. مشارکت کارکنان را باید در جریان تغییرات شرکت قرار داد و بدین ترتیب از مقاومت آنان در مقابل تغییرات کاست
 3. اعطای تسهیلات: شامل آموزش مهارتهای جدید و دادن مزایا و ...
 4. استفاده از زور: آخرین روش است و مدیر باید گروه‌هایی را که هنوز مقاومت می نمایند به طور مستقیم مورد تهدید قرار داده و از روش های مختلف مجبورشان نماید که از مقاومت دست بردارند.

به هر حال باید تاکید نمود که در تحولات سازمانی دو هدف به شرح زیر وجود دارد:

 1. همساز کردن سازمان با نیازهای محیطی
 2. تغییر رفتار کارکنان و همسو ساختن آن با نیازهای جدید

که هر دو این اهداف باید توسط مدیران و رهبران سازمان ها دنبال شود تا سازمان ها و بنگاه های اقتصادی قادر به ادامه حیات و ماندگاری در بازار رقابت باشند.

در ارتباط با انجام تغییرات نکته حائز اهمیت مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات است. اما این مقاومت و عدم تمایل دلیل بر رد مسأله تغییر و تحول و تأخیر در آن نیست و انتظار می رود مدیر با اداره صحیح امور و تدبیر و کاردانی خویش، کارکنان را به سمت و سوی ایجاد تغییر هدایت نماید و این جا است که مشاهده می شود مدیریت آمیزه‌ای زیبا و پیچیده از علم و هنر است و مدیر هنرمند کسی است که بدون وقفه در فعالیت‌های قبلی سازمان قادر به انتقال کارکنان خود به وضعیت جدید باشد. 

سه اصل بنیادین مدیریت تغییر، ارزشیابی مستمر وضعیت (بیرونی و درونی) سازمان، مشارکت بخشیدن به کارکنان (در فعالیت‌ها و نتایج حاصله از آن) و ارتباطات اقناعی (در همه زمینه ها و موضوعات) است که بر پایه آنها می‌توان بر مقاومت در برابر تغییر غلبه کرد.