مالیات بر ارث در ایران چیست؟

Image for post
Image for post

مالیات بر ارث یا اصطلاحاً مالیات ارث برای دارندگان اموال و دارایی‌هایی که به وراثت به دیگران منتقل می‌شوند، اعمال می‌شود. در ایران، این مالیات به عنوان مالیات بر ارث و هبه شناخته می‌شود و بر اساس قانون مالیاتی کشور اجرا می‌شود.

محاسبه مالیات بر ارث بر اساس موارد زیر صورت می‌گیرد:

1- نوع ارث‌برداری: اگر ارث بردار به عنوان وارث طبق مفاد وصیت‌نامه باشد، مالیات بر ارث باید از مبلغ ارث گرفته شود. در صورت عدم وجود وصیت‌نامه، مالیات بر ارث باید از طریق وراثت طبق مفاد قانون تعیین شود.

2- نسبت وراث: مالیات بر ارث بر اساس نسبت وراث محاسبه می‌شود. برای نسبت وراث از فرمول‌های خاصی استفاده می‌شود که در قانون مالیاتی کشور تعریف شده است.

3- مبلغ مالیات: مبلغ مالیات بر ارث بر اساس مبلغ ارث محاسبه می‌شود. در ایران، معمولاً مالیات بر ارث از ۵ تا ۱۵ درصد ارث برداری در نظر گرفته می‌شود.

باید توجه داشت که مالیات بر ارث در ایران بر اساس قانون مالیاتی کشور، برای دارندگان اموال و دارایی‌هایی که به وراثت به دیگران منتقل می‌شوند، اعمال می‌شود و شامل مواردی مانند زمین، ساختمان، خودرو، سهام، سپرده‌های بانکی، جواهرات و غیره است.

برای اطلاع بیشتر در رابطه با جزئیات مالیات بر ارث میتوانید به سایت ارث تکس مراجعه نمایید.