چرا باید در جامعه امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟

 

 

یکی از عوامل بسیار مهم، در تضمین سعادت جامعه و جلو گیری از تباهی آن، مسولیت همگانی است. به گونه ای که همگی خود را در مقابل اصلاح فساد در جامعه مسئول بدانند و از کنار قضایا بی اعتنا عبور نکنند و تذکر بدهند .

 

اگر در جامعه ای مردم به طور دسته جمعی نسبت به حسن جریان امور ، نظارت و کنترل داشته باشند ؛واضح است که این جامعه همیشه شاداب و با نشاط خواهد بود.

این همه خیر و برکت در صورتی حاصل می شود که تک تک افراد دست به دست هم دهند و با کجی ها و قانون شکنی ها مبارزه کنند و همدیگر را نسبت به انجام کار های خوب و سازنده تشویق نمایند و این همان دو فرضیه دینی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر است .

 

 

سکوت افراد در مقابل شیوع گناه و فساد در جامعه و قانون شکنی ها عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت.

اگر کسی فقط مسئول اعمال خویش باشد و کار های ناشایست دیگران ربطی به او نداشته باشد دچار اشتباهی بزرگ شده است که دیر یا زود نتیجه اش را خواهد دید .

 

از اثار ترک امر به معروف و نهی از منکر میتوان به بی تفاوت ماندن مردم نسبت به سرنوشت همدیگر ،رواج کار های نادرست و ناپسند، تسلط بیشتر افراد فاسد بر مردم یک جامه و... اشاره کرد .