حکایت کوتاه

نکته: این حکایت کاملاً ساخته خودم بوده است و کپی برداری از جایی نبوده است

 

 

Image for post
Image for post

روزی از شخصی پرسیدند :ای مومن تو که هر شب دعا و نیایش میخوانی و حتی نماز نماز هایت هم قضا نمیشود تاکنون چه به دست آورده ای ؟
_شخص جواب داد :هیچ،بلکه بعضی از چیز ها را از دست دادم .
_از او پرسیدند: چه چیز را از دست داده ای ؟
شخص جواب داد:خشم،نگرانی،ترس ،افسردگی و...


همیشه با بدست آوردن نیست که حالمان خوب میشود، بلکه با از دست دادن بعضی از چیز ها
خیال آسوده تری داریم .

 

 


نویسنده : امیر حسین قربانی