مدیریت پروژه، برنامه و سبد پروژه سازمان - پیشگفتار

گسترش توسعه شاخه های مختلف مدیریت و با توجه به نیاز اساسی در رسیدن به اهدافی خاص در زمان معین به مرور شاخه های دانش مدیریت مرتبط  با این گونه فعالیت‌ها گسترش یافت.
به طور کلی در یک  سازمان بسته به آن که شیوه رسیدن رسیدن به اهداف سازمان چگونه تدوین شده است، نیاز به ساختارهای مدیریتی احساس می‌شود.
با توجه به آن که میزان ساختار یافتگی سازمان تأثیر مستقیم بر حوزه های فعالیت مدیریتی دارند، می‌توان موارد زیر را در چارچوب کلی یک سازمان نسبتاً کامل یافت:

  • ساختار مدیریت سبد سازمان
  • ساختار مدیریت طرح و برنامه سازمان
  • ساختار مدیریت پروژه سازمان
  • ساختار مدیریت عملیات و پشتیبانی سازمان
  • ساختار مدیریت کسب و کار سازمان

با توجه به پیچیدگی های مدیریتی اغلب نیاز است، در سطح کلان ادبیات مشترکی به وجود آید. در ادامه به تعریف برخی از مفاهیم مدیریتی حول محور پروژه خواهیم پرداخت.

پروژه

پروژه را می توان به تلاشی ساختار یافته جهت رسیدن به یک نتیجه منحصر به فرد در زمان معین، با منابع مشخص و با فعالیت های از پیش تعیین شده معرفی کرد.

مدیریت پروژه

برای رسیدن به نتیجه مطلوب در پروژه ها چارچوبی  نیاز است تا نظارت بر  فعالیت ها  و نحوه  انجام آنها را میسر کند. مدیریت پروژه با حفظ و رعایت اصول مدیریتی انعطاف پذیری لازم برای  بهینه کردن منابع مصرفی پروژه را فراهم می آورد.

Image for post
Image for post

طرح و برنامه

برنامه ها به مجموعه ای از پروژه ها و زیرپروژه‌ها گفته می شود که در راستای رسیدن به یک هدف بزرگتر تدوین شده اند و ممکن است که بخشی از یک طرح بزرگتر برای یک سناریو جهت انجام بهینه استراتژی سازمان باشند.

اجزای مدیریت چرخه زندگی برنامه
اجزای مدیریت چرخه زندگی برنامه
اجزای مدیریت چرخه زندگی برنامه

سبد پروژه سازمان

سبد هر سازمانی  شامل منابع ارزشمند آن سازمان است.  و زمانی که از سبد پروژه سازمان صحبت به میان می آید منظور آن است که این سبد شامل کلیه پروژه های سازمان می‌شود حال آنکه به صورت مستقل تعریف شده باشند یا آنکه ذیل برنامه و طرح خاصی قرار گرفته باشند.

حیطه های مدیریتی «مدیریت سبد پروژه»
حیطه های مدیریتی «مدیریت سبد پروژه»
حیطه های مدیریتی «مدیریت سبد پروژه»

عملیات و پشتیبانی سازمان

حالت که به صورت مداوم جهت حفظ حیات سازمان و تولید ارزش در آن صورت می پذیرند یا تضمین تداوم این دست فعالیتها  هستند زیرمجموعه عملیات سازمان و پشتیبانی سازمان قرار می گیرند. 
این دسته فعالیت ها معمولاً خروجی پروژه های سازمان را برای نقطه شروع خود دارند و سپس به مرور زمان در صورت نیاز به تغییر در روند تکراری آنها بر روی چرخه فعلی فعالیتهایشان بهینه سازی صورت می پذیرد.

مدیریت عملیات، نقطه اشتراک مدیریت مالی، مدیریت فنی و مدیریت فرآیند کسب و کار است.
مدیریت عملیات، نقطه اشتراک مدیریت مالی، مدیریت فنی و مدیریت فرآیند کسب و کار است.
مدیریت عملیات، نقطه اشتراک مدیریت مالی، مدیریت فنی و مدیریت فرآیند کسب و کار است.

در مقاله بعدی استانداردهای مدیریت و سهم آنها در ایجاد ساختاریافتگی در سازمان ها خواهیم پرداخت و این نقطه شروع خواهد بود برای پرداختن به مبحث مدیریت پروژه در سازمانها.