آنچه از بورس آموختم!

اگر شما در بورس فعال هستید یا به تازگی با آن آشنا شده اید پیشنهاد میکنم این مقاله را تا انتها بخوانید زیرا نکاتی در آن هست که در هیچ کتاب آموزشی ندیده ام.