چند جمله قابل تأمل ...

شجاعتِ "بودن" یعنی شجاعت تایید ماهیت عقلانی خویش در برابر آنچه در ما عرضی (غیرذاتی) است... تائید وجود ذاتی خود ، علیرغم امیال و اضطرابات ، آفریننده شادی است.

پل تیلیش


یکی تأمل بکن و ببین که اگر عمر تو صد یا هزار سال باشد چه تفاوت دارد فقط تو زندهء همین لحظه ای و این لحظه به همه کس یکسان است.

تأملات


چگونه است که از سر انسان های بی خرد
هرگونه امید محو نمی شود
وقتی که از دیدن چیز ها تنها ظاهرش را میبینند...

فاوست ،گوته


تک تک حرف های تک تک کلمه های این جملات را باید فهمید، دید و با تمام وجود احساس کرد
 


جهت ارتباط با نویسنده میتونید به آدرس زیر ایمیل ارسال کنید:
communicationthebrain@gmail.com