درک چیزی که اسمش را "زندگی" گذاشتیم

باید توجه کرد در خود...

Image for post
Image for post

توجه در اینجا مورد نقد قرار دادن خودم نیست
قضاوت خودم نیست
حتی تلاش برای آنالیز نیست

توجه یعنی با تمام وجود درک کنم با تمااااااام وجود

بعد از اون هست که خواهم دید "آنچه هستم"

علت کارهایی را که انجام میدهم را
علت رفتار هایی که میکنم را
علت حرف هایی که میزنم را

باید که بفهمم نقطه آغاز "زندگی کردن" این است: شناخت خود...

ولی باید در این راه دوری کنم از پیچیدگی
از تلاش برای قانع کردن خود در مورد جنبه ای که دوست ندارم

باید که در این مسیر صداقت را همیشه در کنارم داشته باشم

(استفاده از کلمات پیچیده مفهوم رو هم پیچیده میکنه ولی باید توجه کنم استفاده از کلمات ساده هم معنی و مفهوم رو سطحی نکنه مثلا:
صداقت : یعنی استاندارد دوگانه نداشته باشم در هیچ شرایطی یعنی جواب من وابسته به زمان و مکان سوال نباشه)

بعد از اینکه با صداقت و با تمام وجود خود را درک کردم خیلی از سوال ها خود به خود حذف خواهند شد خیلی ها جواب پیدا خواهند کرد و لذت واقعی " آرامش " را خواهم فهمید

امید دارم روزی بفهمیم و درک کنیم چیزی رو که اسمش رو گذاشتیم " زندگی"
 


جهت ارتباط با نویسنده میتونید به آدرس زیر ایمیل ارسال کنید:
communicationthebrain@gmail.com