هر آنچه میدرخشد طلا نیست!

با سلام،

سوئد را با اسناد و مدارک بشناسید آنوقت شما هم تشریف بیاورید سوئد ور دل ما :-)

هر آنچه دروغ در مورد ایران برای دیگران بنویسم به راحتی پذیرفته خواهد شد و حتی کمک دولتی خواهم گرفت!

در نقطۀ مقابل، با توجه به ارائۀ تمامی اسناد بایگانی شده در ادارات سوئد، مردم ایران سخت واقعیت در سوئد را میپذیرند!؟ اینرا من نامیده ام "مستعمرۀ ذهنی"!

اسم اداره، تاریخ و شمارۀ پرونده در اسناد موجود است و شما از طریق سفارت و یا دوستانتان در سوئد میتوانید به صحت و یا دروغ بودن آنها پی ببرید.

در این سایت شما میتوانید مطالب بیشتری بخوانید  www.kimyana.se 

در این کانال یوتوب از مسائلی صحبت کرده ام که هرگز نشنیده اید و نخواهید شنید در مورد سوئد 

شما میتوانید در توئیتر  @IsaMusavi نگارش روزانۀ مرا هم دنبال کنید.

حکم دادگاه سوئد که در آن به صراحت قید شده "عیسی موسوی 2 کتاب در سوئد نشر کرده ... عیسی موسوی برای روزنامه ها نامه فرستاده ... با توجه به این موضوع دیدار عیسی موسوی با دخترانش مناسب نیست ... "

کتاب را میتوانید بطور رایگان 

 بارگذاری کنید.

حکم دادگاه سودرتورن در استکهلم- سوئد
حکم دادگاه سودرتورن در استکهلم- سوئد
حکم دادگاه سودرتورن در استکهلم- سوئد

حال فکرش را بکنید که اگر یک ایرانی از دادگاه ایران یکچنین حکمی ارائه میکرد؟ چه نگارشها که نمیشد و چه جایزه ها که به فرد اهداء نمیشد! نه بخاطر احساس ترحم بلکه بخاطر تحقیر ایران.

علرغم غرور ایرانیان، شهروندان ایرانی مستعمرۀ ذهنی غرب هستند. من با نگارش در این صفحه امیدوارم ملت ایران با توجه به رسانه های مستقل اجتماعی، قدرت تجزیه و تحلیلی درست از واقعیت و یا دروغهای رسانه ای داشته باشند و به خودآگاهی برسند.

غربیها کاهی را کوه میکنند و بر سر ایرانیان، مسلمانان میکوبند زمانی که ایرانیان- مسلمانان کوهی را خار کرده و به چشم و چال خود فرو میکنند!

اینگونه است "مستعمرۀ ذهنی" بودن.

فکر کنم برای روز اول کافی باشد ؛-)

 

شما را به خدا می سپارم

سید عیسی موسوی