مزه های مختلف و اصطلاحات کاربردی به انگلیسی

سلام امروز میخوایم مزه های مختلف و اصطلاحات کاربردی رو به زبان انگلیسی با هم ببینیم. 

اصطلاحات کاربردی

بگو غلط کردم!     !Say uncle

با منی؟              ?Are you talking to me

فیلم بازی نکن!     !Drop the act

خل شدی؟          ?Are you nuts

مناسب سنت رفتار کن!      !Act your age

درست رفتار کن!         !Behave yourself

عمرا/ابدا/هرگز           !No dice

جوگیر نشو               !Dont get carried away

من همینم که هستم    I am who I am

همینه که هست        Like it or lump it

مزه ها

شیرین      Sweet

ترش         Sour

ملس         Sweet and sour

شور           Salty

تلخ            Bitter

تند            Hot

پرادویه       Spicy

خوشمزه      Yummy

بدمزه          Yucky

بی مزه         Bland

 

اگه از این مقاله خوشتون اومد حتما من رو دنبال کنید تا از مقاله های جدیدم هم باخبر بشید.