کاتا در کاراته چیست وچرا باید تمرین شود.

بخشی از کاراته که یادگیری و یاددهی آن نسبتا سخت و زمانبر هست بخش کاتا ها است.کاتا در لغت بمعنی ( فرم و قالب) هست.کاتا بدین صورت که کاراته کار تکنیک ها وفنونی را درجهت های مختلف اجرا می کند و باصطلاح با حریف یا حریفان متعدد مبارزه می کند.شکل کاتا و نحوه سرعت و قدرت و نوع و شکل ایستادن ها در سبک های کاراته متفاوت است که ناشی از سیستم های سبک ها می باشد.سیستم های کاراته که بستگی به خاستگاه هر سیستم دارد به سه روش ( شوری، ناها، توماری) برمیگردد.شوری یک سبستم سرعتی است.ناها سیستم قدرتی و توماری سیستم ترکیبی سرعتی و قدرتی است.

بنابراین کاتاها یا در سیستم شوری یا شوریته اجرا می شوند که سرعت حرکات دست و پا و جابجایی های سریع از مشخصات این کاتاهاست

کاتاهای سیستم ناها یا سبک های ناهاته بصورت آرام و قدرتی اجرا میشوند و کاتاهای سیستم توماری یا توماریته ترکیبی از قدرت و سرعت هستند و تماشا گر قدرت توام با سرعت کاتارو را حس میکند

کل کاتاهای کاراته عموما در هشت جهت تحت عنوان ۸ جهت مقدس اجرا میشوند.

در کاتا بدلیل اینکه کاراته کا علاوه بر اجرای صحیح تکنیک ها و ایستادن ها باید کاتا را بشکل ذان شین( مبارزه واقعی با حریف) اجرا کند باید بلحاظ ذهنی و روانی بسیار تمرین کرده باشد و ورزیده شود چون انتقال حس مبارزه با حریف به تماشاگران زمانی اتفاق میافتد که کاتارو از ذان شین بالایی برخوردار باشد و باصطلاح روح کاراته را در خودش جمع کرده باشد تا بتواند در اجرا آن را به اطراف منتقل کند.

کاتا در اصل بخش اصلی و واقعی کاراته است که همان مبارزه واقعی کاراته و دفاع حقیقی درآن اتفاق میافتد.کاراته کایی که کاتا را خوب درک کرده باشد از قدرت دفاعی بالایی برخوردار خواهد شد زیرا دفاع در مقابل یک حمله پیش بینی نشده در یک فضای کنترل نشده نیازمند آمادگی ذهنی سطح بالایی است واین آمادگی برای سرعت سریع عکس العمل فقط در کاتاها قابل دستیابی هست به همین دلیل بعضی بازارگرمی هایی که تحت عنوان جنگ خیابانی و دفاع شخصی و ازاین موضوعات تبلیغ میشود فقط یک بازار گرمی است.چون زمانی که با یک مهاجم روبرو میشوید هیچ چیز قابل محاسبه ای وجود ندارد ومهاجم مثل طوفان بشما حمله ور خواهد شد.اگر صدها فن دفاع شخصی هم بلد باشید در مقابل این طوفان فرصت کوچکترین عکس العمل هم نخواهید داشت.بنابراین اصلی هست که اگر یک کاتا را   ۵۰۰ بارتمرین کند میتواند قالب کاتا را صحیح فراگیرد .اگر۵۰۰ بار دیگر تمرین کند می تواند به قدرت و سرعت لازم درکاتا برسد و اگر ۵۰۰ باردیگر تمرین کند قادر خواهد شد به ذان شین در کاتا دست یابد یعنی کاتا را بشکل واقعی اجرا کند.با این توضیح مختصر می بینیم کاراته رقص یا یک بازی صرف نیست بلکه هنر است و در هنر آسیبی وجود ندارد.کاتا در کاراته به دو شکل انفرادی و تیمی( سه نفره) اجرا میشود.