آیا تمرین کاراته آسیب زایی دارد؟

 عموما تصورات غلط و اشتباهی از کاراته دارند.بعضی از خانواده ها معتقدند تمرین کاراته باعث کوتاهی قد میشود!! و یا تمرین والیبال و بسکتیال باعث بلندی قد میگردد.

بلندی و کوتاهی قد به عوامل ژنتیکی و نوع تغذیه بستگی دارد.اگر تصور براین است که والیبال یا بسکتبال یا...فلان ورزش باعث بلندی قد میشود این تصور اشتباه از آنجا ناشی میشود که اصولا در رشته والیبال یا بسکتبال یا نوع خاصی از ورزش بنا به ماهیت شان نیازمند افراد بلند قد هستند و افراد بلند قامت مدفقیت بیشتری در این رشته ها دارند و چون دائم در تماشای این زشته ها بازیکنان قد بلند می بینند فکر میکنند این رشته ورزشی باعث بلندی قد آن ورزشکاران شده است .با همین تفکر بدنبال باشگاهایی برای تمرین فرزندانشان برای این رشته ها میگردند و این رشته ها ورزشکار بیشتری دارند.نقش ورزش در افزایش قد انکارناپذیر است.ورزشها و حرکاتی که در کاراته کمتر از رشته های دیگرهم نیست می تواند منجر به تحریک غدد درون ریز د نهایتا افزایش قد بشود.

اما مطلب مهم که خانواده ها بدان توجه نکرده اند این است: تحقیقات آکادمیک ثابت کزده اند آسیب زایی در رشته هایی مثل بسکتبال حتی از رشته مشت زنی هم بیشتر است.

اینکه تصور میکنند کاراته منحر به آسیب میشود یک نگاه ظاهری است.ذات کاراته مبارزه است.اما هنرجو به سطحی از مهارت و کنترل ذهنی در بدو امر و در ادامه کنترل عضلانی میرسد که تمام تکتیک ها را کاملا کنترل شده اجرا میکنند.حتی احرای تکنیک آسیب زا منحر به حذف ورزشکار از گردونه مسابقات می شود.هدف در ورزش های توپی برد و باخت است اما هدف و فلسفه کاراته برد و باخت نیست.تمرینات سخت برای تقویت هرچه بیشتر قوای ذهنی و روحی است.کاراته برای قرار گرفتن در جانب عدالت تمرین میشود.کاتا که بخش اساسی کاراته است دارای فلسفه و مفاهیم خاص خودش است که در مطلب دیگری بدان خواهیم پزداخت