خانه / آموزش زبان / نیوگپ / درس نه بهمراه ترجمه – آموزش درس نهم مجموعه Bridging The Gap به همراه ترجمه کامل

درس نه بهمراه ترجمه – آموزش درس نهم مجموعه Bridging The Gap به همراه ترجمه کامل

درس نه بهمراه ترجمه کامل آماده یادگیری است و دانش آموزانی که تا کنون با پرسپت همراه بوده اند از نحوه مطالعه دروس آگاهی دارند . درس نهم این مجموعه نیز همانند درس هفت نیوگپ و درس هشتم مجموعه نیوگپ نسبتا کوتاه و ساده است . متن درس 9 در مورد ” چرایی شمارش ”  است که قبلا موضوعی نزدیک به این متن داشتیم و کاربران با مراجعه به مجموعه های سایت ، می توانند به طور کامل از آن ها استفاده کنند . در هر صورت عزیزانی که مایل به یادگیری هستند درس امروز را تا آخر با پرسپت همراه باشند .

Why Do We Count?

Can you imagine a time when people did not use numbers? The first people on earth lived by hunting wild animals and collecting fruit and nuts. They had no need to count. Numbers did not matter to them. Then about 11000 years ago herdsmen began to keep flocks of sheep and goats. They had to be able to count so that they would know if any of their animals were missing. The first calculations were made by counting in ones – ‘1 and 1 and 1’ and so on. This method of counting is called tallying. One way herdsmen used to tally was to put a stone on a pile for each animal. Other ways were to tie knots in a length of rope or scratch on a piece of wood. Each knot or scratch represented one sheep or goat.

1. Why did early man need to be able to count?
1) to hunt wild animals 2) to collect wild fruits and nuts
3) to know if his animals were missing 4) to tie knots in a length of rope
2. Numbers did not matter to …………… .
1) people living 11000 years ago 2) people who kept sheep and goats
3) the first people on the earth 4) any of our ancestors
3. The first people on the earth lived by …………… .
1) counting numbers 2) keeping sheep and goats
3) hunting wild animals 4) tallying stones with animals

1. The workers agreed to choose him to ……………them in the next meeting.
1) represent 2) mention 3) collect 4) recommend
2. In spring, …………… of birds arrive back in Europe after spending the winter in Africa.
1) mammals 2) currents 3) knots 4) flocks
3. If you want to go shopping by car, would you please …………… the children from school, too?
1) collect 2) release 3) prepare 4) inform
4. In many parts of Asia, tigers are still ……………. for their beautiful skin.
1) affected 2) warned 3) hunted 4) frightened
5. Suddenly, a …………… of rocks blocked our only path to freedom.
1) pile 2) flock 3) core 4) level
6. After searching for three days the rich man was found dead with a ……………… tied round his neck.
1) rope 2) sense 3) ray 4) line
7. He became very angry when he saw his new car was …………… . Another car must have run along the side of it.
1) scratched 2) failed 3) distracted 4) refused
8. Actually it doesn’t ……………… how you look at it, the problem remains the same.
1) imagine 2) matter 3) prepare 4) accept
9. I can only give you a rough estimate of how much money you should pay because the exact ……………of the cost is impossible.
1) calculation 2) production 3) function 4) formation
10. A girl who went …………… during a family outing to Mount Snowdown has been found dead on the mountainside.
1) damaging 2) worrying 3) shocking 4) missing

نکته : خواننده گرامی لغاتی که با رنگ آبی نشان داده شده اند برای داوطلبان کنکور اختصاصی زبان مهمتر و پر کاربرد تر هستند.

 گم ، جا افتاده ، کم  missing  جد ، نیاکان  ancestor
 مغز میوه ها ، آجیل  nuts  محاسبه  calculation
 توده ، تل  pile  جمع کردن  collect
 نشان دادن ، علامت چیزی بودن  represent  گله  flock
 طناب  rope  گله دار، چوپان  herdsman
 خراش ، شیار  scratch  شکار کردن  hunt
 یکی یکی شمردن ، چوب خط کشیدن  tallying  تصور کردن  imagine
 بستن ، گره زدن  tie  گره  knot
 وحشی  wild  مهم بودن  matter

درس نه بهمراه ترجمه

معنی متن

چرا می شماریم ؟

آیا می توانید زمانی را تصور کنید که مردم از اعداد استفاده نمی کردند ؟ انسان های اولیه بر روی زمین از طریق شکار حیوانات وحشی و جمع آوری میوه ها و مغز آن ها گذران زندگی می کردند . آن ها نیازی به شمردن نداشتند . اعداد برای آن ها اهمیتی نداشت .

پس از آن در حدود یازده هزار سال پیش گله داران شروع به نگهداری از گله ها ی گوسفند و بز کردند . آن ها برای این که متوجه گم شدن یکی از حیواناتشان شوند مجبور بودند که بتواند آن ها را بشمارند. محاسبات اولیه از طریق یکی یکی شمردن – یعنی یک و یک و یک و به همین ترتیب – انجام می شد .

این شیوه ی شمارش ، یکی یکی شمردن (چوب خط کشیدن) نامیده می شود . یکی از راه های یکی یکی شمردن که گله داران از آن استفاده می کردند این بود که در ازای هر حیوان یک سنگ را روی توده ای از سنگ ها می گذاشتند . راه های دیگر عبارت بودند از : گره زدن در طول طناب یا خراش دادن یک تکه چوب . هر گره یا خراش (شیار) نمایانگر یک گوسفند یا بز بود .

پاسخ سوالات متن

1- گزینه ی 3

2- گزینه ی 3

3- گزینه ی 3

پاسخ سوال های واژگان

1- گزینه ی 1

2- گزینه ی 4

3- گزینه ی 1

4- گزینه ی 3

5- گزینه ی 1

6- گزینه ی 1

7- گزینه ی 1

8- گزینه ی 2

9- گزینه ی 1

10- گزینه ی 4

دروس پیشنهادی ما .

درس هفت نیوگپ – درس هفت نیوگپ توسط وبسایت پرسپت تکمیل شد

درس هشتم مجموعه نیوگپ – درس 8 مجموعه نیوگپ (The Bridging The Gap)

همچنین ببینید

درس دوازدهم مجموعه نیوگپ – درس دوازدهم بهمراه ترجمه – مرجع آموزش زبان انگلیسی

بعد از وقفه چند روزه بلاخره درس دوازدهم مجموعه نیوگپ را خدمت شما کاربران همیشگی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *